Bayanda Mzoneli for ANC Deputy President 2022
South Africa
bayanda@gmail.com

Month: December 2009

Isende impi yobandlululo

Kuningi okwenzakele onyakeni ka-2009. Enye yezinto eziqavile engike ngagxila kuzona kube ubukhona kobandlululo kubantu abahlukene. Ukucwasana ngokwebala nokucwasana ngokobulili ikona okuyaye kuthathe inxenye enkulu uma kukhulunywa ngobandlululo. Kepha kukhona nobandlululo ngokobuzwe, engizogxila kukhona kusiqephu sesibili salombhalo. Kulesiqephu ngifisa ukugxila kubandlululo lobulili.

Ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngithanda ukukubeka kucace ukuthi angisisona isitabane okanye ungqingili. Kodwa nginabo abangani abayidlanzana abayizitabane.

Kuyihlazo ukuthi esikhathini samanje kusenabantu abangakwazi ukubekezelela ukwehluka kwemibono nabanye abantu. Esikhathini esiphambili kuke kwaba nokungabekezelelani ngokokholo, kodwa manje abantu abaningi sebeyakwemukela ukuthi kunezinkolo ezahlakene futhi abantu banelungelo lokulandela inkolo abayithandayo noma abacabanga ukuthi iyona ebasebenzelayo. Kodwa uma kuza kwezokuthandana kunabantu abangafuni ukwamukela ukuthi wonke umuntu unelungelo lokuzikhethela.

Continue Reading

Scroll to top